Mini Camera ትንሽዬ ሴኪውሪቲ ካሜራ - Cameras - Camera Accessories in Addis Ababa

Published date: November 24, 2019
Mini Camera ትንሽዬ ሴኪውሪቲ ካሜራ
ETB 1,200.00


0935 00 65 42

Mini Camera ትንሽዬ ሴኪውሪቲ ካሜራ
View Gallery

Description

Mini Camera ትንሽዬ ሴኪውሪቲ ካሜራ
ደረት ላይ ተንጠልጣይ ደበቀ የሚቀርፁባት ምርጥ ስፔሻል ካሜራ። 1 ሰዓት በላይ የመቅረጽ አቅም ያላት። ሚሞሪ የምትቀበል ጥራቱ ከፍተኛ።

Image Gallery


What do you think about this item? Share your experience.

Contact publisher

Name: Henok

Tel.: 0935 00 65 42